I. Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego WSC” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego WSC” dostępnego na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie https://kontaktwsc.mazowieckie.pl, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy WSC – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej https://kontaktwsc.mazowieckie.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego WSC” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego WSC”

 1. Dostęp do Formularza kontaktowego WSC nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego WSC na czas nieoznaczony.
 3. Formularz kontaktowy WSC służy wyłącznie do uzyskania informacji związanej
  z działalnością WSC, w zakresie tematycznym w nim określonym oraz do uzyskania informacji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Spraw Cudzoziemców (wszczętych lub zakończonych).
 4. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do: składania skarg, petycji, ofert,
  a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego WSC i zobowiązania Użytkownika

 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego WSC Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
  1. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, sygnaturę sprawy (opcjonalnie), nazwę pracodawcy (opcjonalnie), imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie), temat pytania,  treść wiadomości (opcjonalnie),
  2. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
  3. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
  4. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij”.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego WSC zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

 V. Odpowiedzialność Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego WSC.
 2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego WSC mają:  
 3. walor informacyjny,
 4. nie mają charakteru porady prawnej,
 5. nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
 6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego WSC wynikający z przyczyn niezależnych od Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
 7. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej mazowieckie.pl.
 8. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy Bankowym 3/5 w Warszawie.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
  22 695 69 80 lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które związane są z udzielaniem informacji na temat procedur legalizacji pobytu cudzoziemców, wydawania zezwoleń na pracę, rejestracji zaproszeń, rejestracji pobytu obywateli UE oraz obywatelstwa polskiego.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 8. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 9. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

[Podstawa prawna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)]