REGULAMIN REZERWACJI TERMINU WIZYTY

wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Klient, rezerwując termin wizyty w Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Cudzoziemców w sprawach złożenia wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji oświadcza, że podając imię i nazwisko zapraszającego lub nazwę osoby prawnej, adres zamieszkania lub siedzibę firmy, numer telefonu i adres e-mail wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewodę Mazowieckiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać następujące dane: imię i nazwisko zapraszającego lub nazwę osoby prawnej, adres zamieszkania lub siedzibę firmy, polski numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko zapraszanego cudzoziemca, jego obywatelstwo, datę urodzenia oraz cel pobytu.

 1. Wyżej wymienione dane podawane są obligatoryjnie w celu weryfikacji w dniu składania dokumentów w Urzędzie oraz przydzielenia terminu wizyty.
 2. Termin wizyty jest ustalany przez Urząd w miarę możliwości zgodnie z preferencjami określonymi przez Klienta w formularzu i nie podlega zmianie. Istnieje możliwość anulowania wizyty (pkt 7).
 3. Powiadomienie o rezerwacji terminu przekazywane jest wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Osoba zapisana w systemie internetowej rezerwacji obowiązana jest stawić się co najmniej 10 min przed planowaną wizytą przed wskazanym wcześniej stanowisku.
 5. Spóźnienie powyżej 5 min skutkuje odmową przyjęcia dokumentów w Urzędzie.
 6. Po otrzymaniu mailowego potwierdzenia z terminem wizyty nie ma możliwości zamiany danych osoby zapisanej.
 7. W celu odwołania wizyty należy wysłać zgłoszenie przez formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/WSC/index.php/odwolanie-zaproszenia.
 8. Nie stawienie się i nie odwołanie wizyty może skutkować w przyszłości brakiem możliwości umówienia się na złożenie wniosku za pomocą rezerwacji internetowej.
 9. Podczas jednej wizyty można złożyć maksymalnie 2 wnioskidotyczące wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń.
 10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.
 11. Podanie niepełnych danych w formularzu, danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował usunięciem rezerwacji lub kategoryczną odmową przyjęcia wniosku.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 22 695 69 80 lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl.Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 8. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 9. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)]