REGULAMIN REZERWACJI TERMINU WIZYTY DLA RODZIN

Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały,

rezydenta długoterminowego UE

Klient, rezerwując termin wizyty w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Cudzoziemców w sprawach złożenia wniosku o legalizację pobytu oświadcza, że podając imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu, numer telefonu i adres e-mail wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewodę Mazowieckiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu, posiadany obecnie tytuł pobytowy, data legalnego pobytu na terytorium RP, polski numer telefonu, adres e-mail. Wyżej wymienione dane podawane są obligatoryjnie w celu weryfikacji w dniu składania dokumentów w Urzędzie oraz przydzielenia terminu wizyty.

 1. Formularz służy do dokonywania rezerwacji łącznych dla rodzin: małżeństw i dzieci lub cudzoziemców wraz z członkami rodziny, którzy do niego dołączają i składają wnioski w tym samym czasie. Nie ma możliwości zapisania pojedynczych osób - w takim przypadku  zapisu należy dokonać za pośrednictwem  systemu inPOL.
 2. O kolejności zapisów decyduje data legalnego pobytu, która jest weryfikowana przez pracowników podczas składania wniosku. Termin wizyty jest ustalany przez Urząd i nie podlega zmianie. Istnieje możliwość anulowania wizyty (pkt 8).
 3. Powiadomienie o rezerwacji terminu przekazywane jest wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Na umówioną wizytę zapisana osoba musi stawić się osobiście. Brak osobistego stawiennictwa cudzoziemca skutkuje odmową przyjęcia wniosku. Wyjątkiem jest jedynie stawiennictwo małoletnich poniżej 6 roku życia.
 5. Osoba zapisana w systemie internetowej rezerwacji obowiązana jest stawić się co najmniej 10 min przed planowaną wizytą przed wskazanym wcześniej stanowisku.
 6. Spóźnienie powyżej 5 min może skutkować odmową przyjęcia dokumentów w Urzędzie.
 7. Urząd zastrzega możliwość odmowy przyjęcia wniosków od klientów, którzy podali nieprawdziwe dane podczas zapisu. Po otrzymaniu mailowego potwierdzenia z terminem wizyty nie ma możliwości zamiany danych osoby zapisanej.
 8. W celu odwołania wizyty należy wysłać wiadomość na adres anulowanierodzina@mazowieckie.pl
 9. Nie stawienie się i nie odwołanie wizyty może skutkować w przyszłości brakiem możliwości umówienia się na złożenie wniosku za pomocą rezerwacji internetowej.
 10. Podanie niepełnych danych w formularzu, danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował usunięciem rezerwacji lub kategoryczną odmową przyjęcia wniosku.
 11. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@mazowieckie.pl , tel. 22 695 69 80 lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl.Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 8. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 9. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)]

Powered by BreezingForms